1. Våra instinkter är föråldrade

human-evolution-colorHuman Evolution:  A. afarensis – H. Sapiens (Modern), (Source: National Geographic 1985)

Evolution – egenskapers förändring över generationer

Människan har genom evolutionens effektiva process utvecklats till vad den är idag.
Vi är i likhet med alla andra levande varelser, produkten av tidigare mutationer, genetisk rekombination och naturligt urval. De varianter av oss som lyckats bäst i att få vår avkomma att uppnå fertil ålder, sprider våra gener vidare till framtida generationer. De som misslyckas med fortplantningen p.g.a. sjukdom, olyckor, missanpassning, okloka beslut etc. efterlämnar ingen avkomma och dör ut. Vi skulle därmed kunna säga att evolutionen format oss till experter på anpassning, fortplantning och död, företrädesvis andras död.

Tröghet

Det finns dock en tröghet i anpassningsprocessen, vilket bl.a. innebär att vi som individer visserligen kan förändra oss temporärt inom vissa snäva ramar, t.ex. bygga muskler, träna snabbhet, lära oss nya tankebanor mm. Men utan träning och underhåll, förloras många av dessa färdigheter. Än värre är det med våra medfödda egenskaper som kroppslängd, kroppsform, hudfärg, ögonfärg och våra medfödda beteenden, dvs. instinkter. En förändring av dessa, kräver åtskilliga generationer och en urvalsprocess där individer med gynnsamma egenskaper lever vidare och de med ogynnsamma dör ut. Medfödda ärftliga egenskaper tar alltså tid att förändra.

Manliga och kvinnliga instinkter

Det har länge debatterats huruvida det finns könsspecifika kvinnliga och manliga egenskaper vad gäller beteenden, könsroller, tankesätt, intelligens, mm. Feminister har länge hävdat att det förutom vissa kroppsliga egenskaper, inte finns någon medfödd skillnad mellan män och kvinnor. De menar att yttre faktorer efter människans födelse påverkar och formar oss till män respektive kvinnor.

Denna ståndpunkt utgår ifrån att evolutionens drivkrafter under miljontals år, visserligen utvecklat människans morfologi och de båda könens gemensamma beteenden, men helt undgått att påverka deras könsspecifika beteenden och kognitiva förmågor. Detta förefaller osannolikt eftersom det utgår ifrån att män och kvinnor levt exakt lika liv, varit utsatta för samma yttre miljöpåverkan och därmed samma urvalsprocess. Det tydligaste beviset mot detta, är den kroppsliga skillnaden mellan män och kvinnor. Utan att fördjupa oss, kan vi konstatera att män i genomsnitt är ca 15cm längre och har 25-30% mer benstyrka och 40-60% mer armstyrka än kvinnor. Orsaken till denna skillnad är att män och kvinnor varit utsatta för olika miljöer, dvs yttre påverkan. Män och kvinnor har på detta vis, var för sig utvecklat de specifika kroppsliga och mentala egenskaper som varit mest fördelaktiga att bringa sin  avkomma till fertil ålder.

1000px-Pioneer_plaque_humans.svgMan och Kvinna, (Source: Pioneer plaque)

Det är därför rimligt att anta att även andra egenskaper som t.ex. beteenden, delvis har utvecklats olika för män och kvinnor. Vi borde således kunna finna medfödda skillnader i beteenden och kognitiva förmågor hos män och kvinnor.

Skillnader i beteende / kognitiva egenskaper mellan män och kvinnor

Av det levnadssätt och den samhällsbildning människan och dess förfäder haft från tiden för Homo Erectus ca 1.8 miljoner år sedan, till Paleolitikum ca 40000-10000 år sedan, pekar på att mannen och kvinnan haft vitt skilda roller, där mannen haft det huvudsakliga ansvaret över stammens och familjens säkerhet och försörjning. Kvinnan å sin sida har bl.a. haft ansvar över barnen. Om det ligger någon sanning i dessa antaganden, har evolutionen utan tvekan justerat mannens och kvinnans egenskaper under de ca 60000 generationer som förflutit sedan Homo Erectus först såg dagens ljus. De medfödda egenskaperna bör alltså spegla de behov som förelåg vid urvalsprocessen.

Richard_Ansdell_-_The_Hunted_Slaves_-_Google_Art_Project_1000pxBeskyddare (Source: Wikimedia)

Mannen förväntades bl.a. försvara, beskydda, jaga, försörja och utföra allehanda riskfyllda uppgifter.

Behovet av dessa egenskaper medförde att urvalsprocessen favoriserade stora, starka, uthålliga, stridsdugliga, orädda och beskyddande individer. Mannens förmåga att dela ut och stå emot våld, innebar en överlevnadsvinst för gruppen.

Kvinnan förväntades ge omsorg till sina barn, vara mån om sig själv, vara känslig för faror, ohälsosamma lukter, smaker, ljud, tecken på sjukdom och ohälsa hos barnen och sig själv. Dessutom var förmågan att kommunicera och samarbeta med gruppens övriga kvinnor viktig och ökade den egna och barnens säkerhet.

Vikten av att skydda kvinnan från faror

Medan en kvinna endast kunde avla ett barn om året, kunde däremot en enda fertil och mycket aktiv man teoretiskt avla hundratals barn per år. Detta innebar att det sällan rådde brist på sädesceller. Livmödrar var däremot en klart begränsande faktor, varför kvinnors hälsa, välbefinnande och säkerhet var av yttersta betydelse för gruppens fortlevnad. Kvinnor kom på så sätt att bli det mest skyddsvärda, dvs. mest värdefulla.

egg&sperm3Äggcell och spermier

Mannen å sin sida hade visserligen en viktig uppgift att fylla, men var ur fortplantningens synvinkel inte lika skyddsvärd. Sannolikt har detta faktum, dvs den ytterst goda tillgången på sädesceller i förhållande till livmödrar resulterat i att mannen tilldelats mer riskfyllda arbetsuppgifter och genom evolutionen utvecklats till försvarare och försörjare.

Förbrukningsbar och skyddsvärd

Av ovanstående inses lätt att i en värld fylld av faror, var hanen/mannen lämpligare att offra än kvinnan. Synen på mannen som förbrukningsbar, tycks ha varit en förutsättning för samtliga folkslag vi har kunskap om idag. Nu i efterhand kan vi se att detta arrangemang var nödvändigt för att upprätthålla nativiteten och tillgodose gruppens behov.
Med kvinnan som mest skyddsvärd, var det naturligt att alla, dvs även kvinnorna betraktade sig själva och männen i detta ljus. Mannen sågs som en viktig men förbrukningsbar resurs och kvinnan som en skyddsvärd tillgång.

Attraktionskraft

En man attraheras av fertila kvinnor som är villiga att erbjuda hans sädesceller en livskraftig livmoder. Eftersom kvinnors fertilitet är som högst mellan ca 19-26 års ålder, kommer mannen att finna kvinnor i denna ålder mest attraktiva. Denna preferens har visat sig vara oberoende av ras och etnicitet och tycks vara gemensamt för män från alla kulturer.
Förenklat kan man säga att män attraheras av unga kvinnor med tydliga kvinnliga attribut och som signalerar ett klart intresse för sex med just honom.
Om kvinnan visar ett allmänt intresse för sex med vilken man som helst, minskar hennes värde eftersom detta ökar risken att den tilltänkta mannen ovetande kommer att försörja en annan mans avkomma. En sådan kvinna utgör således en risk för en man med familjebildande i tankarna.

Kvinnor attraheras av män som kan försörja, beskydda och som visar ett tydligt tecken på att sexuellt attraheras av just henne eftersom detta ger henne möjlighet att styra honom och därmed skörda hans kraft och energi. Makt, status och rikedom är tydliga indikatorer på resurser och inflytande och är särskilt attraktivt för kvinnor eftersom dessa attribut hos tilltänkt man, säkrar hennes egen och avkommans framtid. Svaga män med tydligt låg status, begränsad inkomst och förmögenhet, attraherar inte kvinnor eftersom dessa inte kan tillföra det hon anser sig behöva. Kvinnan har här ingen övre gräns beträffande behovet av manliga attribut, utan ju mer desto bättre. Vi kommer senare att gå in på begreppet hypergami, vilket beskriver denna tendens hos kvinnan att nå män allt högre upp på resursskalan och makthierarkin.

Våld

Det är lätt att vara kritisk mot all form av våldsutövande, men som visats tidigare, har mannens förmåga att kunna utdela och stå emot våld varit viktig för att skydda kvinnan. Detta har medfört att mannen utvecklat just dessa anlag, dvs att vid behov kunna rikta våld utåt men aldrig inåt mot den egna kvinnan eller avkomman eftersom detta biologiskt sett hade stridit mot både hans och hennes biologiska syfte. Våldsamma män har av detta skäl alltid varit intressanta för kvinnor under förutsättning att hon haft möjlighet att kontrollera mannen. Våldet ger henne beskydd men även möjligheten att via mannen dela ut våld till sin omgivning skulle detta tjäna hennes syften. En man som tydligt signalerar förmågan att vara våldsam vid behov och samtidigt vara villig att underkasta sig hennes vilja, betraktas som extremt attraktiv och har sysselsatt kvinnans fantasier i alla tider.

Mannens syn på sig själv

Mannen betraktar sig själv och andra män utifrån det värde han har för kvinnor. Eftersom kvinnor historiskt sett i första hand efterfrågat beskydd, försörjning och goda gener, har mannen strävat efter att uppvisa fysisk styrka, tålighet, oräddhet, pengar, status och viljan att offra sig för sin kvinna, eftersom dessa egenskaper varit högst upp på hennes önskelista. Det är tydligt att en stor del av mannens energi och uppmärksamhet läggs på att tillgodose kvinnans behov. Mannens egna individuella behov ger honom ingen fördel i kampen om kvinnans livmoder och är därför ett lågprioriterat ämne.

Kvinnans syn på sig själv

Som nämnts tidigare är kvinnans främsta fokus hennes egen säkerhet, hälsa och välbefinnande. Det är inte på något sätt anmärkningsvärt eftersom detta beteende gynnar henne och hennes avkommas chanser till överlevnad. Ju bättre hon mår, desto fler barn kan hon föda och desto fler av barnen överlever. Denna naturliga självupptagenhet resulterar ofta i en ständig kamp för ökad trygghet, ökade resurser och därför ett behov av att kontrollera sin man och sin omgivning ibland genom sin man. Vi ska senare se vilka fenomen kvinnans ständiga behov av trygghet och resurser kan ge upphov till.

Den moderna människans instinkter

Ovanstående har beskrivit manliga och kvinnliga instinkter som historiskt sett tjänat mänskligheten väl. Frågan är hur dessa instinkter fungerar för den moderna människan.
Vi behöver inte fundera länge förrän vi inser att en självuppoffrande och självförnekande man och en självupptagen resurssökande kvinna, inte kan betraktas som vare sig optimala eller hälsosamma i den värld  vi lever i idag.
Till skillnad från de jägare-samlare-samhällen våra instinkter formats i, lever vi idag
(i västvärlden) en jämförelsevis riskfri tillvaro med säkra gator, relativt ofarliga arbetsuppgifter, ja t.o.m inomhusarbeten, god tillgång på föda, fritid, hälsovård och en rekordhög medellivslängd. Industrialismens intåg har inneburit att både män och kvinnor arbetar, ofta utanför hemmet och erhåller där sin utkomst. Mannens roll som ensam försörjare har lösts upp och kvinnans självbestämmande har ökat. Krav på jämställdhet mellan könen och lika lön för lika arbete har varit ett naturligt steg i den moderna människans tillblivelse.
Vad som inte hunnit med i denna modernisering är människans instinkter. Vi ska senare se exempel på hur vi idag fortsätter att betrakta män som förbrukningsbara och kvinnan som mest skyddsvärd. Det tidigare nödvändiga beteendet att rikta alla resurser i kvinnans riktning, dvs både mannens  fokus på kvinnans behov och kvinnans egna önskan att tillfredsställa sina behov, har idag när jägare-samlar-samhällets förutsättningar inte föreligger, blivit ett hinder för både män, kvinnor, barn och samhället i stort.
Våra instinkter är föråldrade kvarlevor som genomsyrar och behärskar hela mänskligheten, vilket i vår tid riskerar skapa både dysfunktionella samhällen och individer.

3 thoughts on “1. Våra instinkter är föråldrade

 1. Petra Veronica

  Men alltså: ”Mannen betraktar sig själv och andra män utifrån det värde han har för kvinnor.” Hur tänker du där? Jag ser det inte speglas i vårt samhälle? Och ”Som nämnts tidigare är kvinnans främsta fokus hennes egen säkerhet, hälsa och välbefinnande.” Ba VA?!

  Även om det finns biologiska skillnader mellan könen, vad är poängen med att skriva om dem såhär? Jag tänker att alla män och kvinnor inte är lika, så varför måla upp dessa stereotyper? Jag tänker att de leder till att män och kvinnor får FLER förutfattade meningar om varandra än färre och det är väl inge najs?!

  Svara
  1. manligblog Inläggets författare

   Målet med denna blog är bl.a. att vara saklig, ärlig och uppriktig utan att retuschera med politisk korrekthet eller förskönande penseldrag. Vi är alla fångar som ser världen genom ett galler av instinkter, erfarenheter och tidigare tillkortakommanden. Du har andra åsikter och det är bra.
   Svaret på din första fråga: så som framgår av texten. Hur tänker du?
   Svaret på din andra fråga: En poäng är att åskådliggöra de hinder som står i vägen för både mäns och kvinnors utveckling till starka, ansvarsfulla, insiktsfulla och friska samhällsmedborgare.

   Svara

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s